• 11 มิ.ย. 2567, 05:28
  • 21 HITS
การประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสังคม (การศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน และพิจารณาการขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) ด้านสังคม (การศึกษา พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน) เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2569 และพิจารณาการขอรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุม ณ ห้องสัมมนาวุฒิ ชั้น 3 อาคารสิริปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน