• 3 ธ.ค. 2566, 08:37
 • ชื่อหัวข้อ

  เล่มข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2566

 • ดูรายละเอียด
 • 25 ต.ค. 2566, 03:54
 • ชื่อหัวข้อ

  รายงานการพัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้น การสร้างผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึกโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ ศ ๒๕๖๖

 • ดูรายละเอียด
 • 11 ต.ค. 2566, 15:16
 • ชื่อหัวข้อ

  รายงานการดำเนินงาน SDG4 ประจำปีงบประมาณ 2566 จังหวัดน่าน

 • ดูรายละเอียด
 • 11 ต.ค. 2566, 15:09
 • ชื่อหัวข้อ

  เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ปี งปม.2566

 • ดูรายละเอียด
 • 10 ส.ค. 2566, 10:53
 • ชื่อหัวข้อ

  แผนการจัดการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย "เพื่อการมีงานทำ" พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จังหวัดน่าน

 • ดูรายละเอียด
 • 28 เม.ย. 2566, 16:29
 • ชื่อหัวข้อ

  แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(ฉบับทบทวนตามแผนพัฒนาการศึกษาพ.ศ.2566 - 2570 จ.น่าน)

 • ดูรายละเอียด