• 25 มี.ค. 2567, 03:30
 • ชื่อหัวข้อ

  แผนการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทุกช่วงวัย (เพื่อการมีงานทำ) จังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 • ดูรายละเอียด
 • 21 มี.ค. 2567, 07:53
 • ชื่อหัวข้อ

  รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดน่านประจำปีการศึกษา 2566(ข้อมูล ณ 10 พ.ย.2566)

 • ดูรายละเอียด
 • 7 ก.พ. 2567, 09:27
 • ชื่อหัวข้อ

  แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ฉบับทบทวนตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 - 2570)

 • ดูรายละเอียด
 • 7 ก.พ. 2567, 09:35
 • ชื่อหัวข้อ

  แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

 • ดูรายละเอียด
 • 6 ม.ค. 2567, 05:21
 • ชื่อหัวข้อ

  รายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 • ดูรายละเอียด
 • 29 ก.พ. 2567, 07:43
 • ชื่อหัวข้อ

  รายงานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดน่านประจำปีการศึกษา 2566

 • ดูรายละเอียด